Vilhema Kārļa Purvīša 83 skolēni 

IZMANTOTIE AVOTI

 • Latvijas PSR Mākslas Akadēmijas 20 gadi, 1919. - 1940., Mākslas apgādniecība Rīgā, 1941. - 167.lpp .il. izmantotā literatūra 71.lpp. (J.Apinis ''Pievakare").
 • Latvijas Jaunatne/Ilustrēts mēnešraksts skolai un mājai/Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta izdevums, Nr. 7.(41) 1927./28. 4.gads, Marts. (vāka ilustrācija)
 • Ansis Artums/A.Nodieva, Rīga ''Zinātne'' 1986. - 110 lpp.,il. izmantotā literatūra 23.lpp. (A.Artums ''Diplomdarbs'')
 • Senatne un māksla III, 1937. - 188.lpp.,  izmantotā literatūra 125.lpp. (A.Artums ''Jelgava'')
 • Raita Cinka arhīvs
 • Biruta Baumane /Anda Treija, Galerija''Daugava'' Rīgā 2010. - 383. lpp.il. izmantotā literatūra 14.,23.,114.lpp.
 • Dzīves krāsas/Aija Nodieva, Rīga ''Liesma'', 1991. - 144. lpp, izmantotā literatūra 39.,53.,94.lpp.
 • Biruta Baumane/Izstādes katalogs, Personālizstāde Valsts Mākslas muzeja izstāžu zālē ''Arsenāls'', Neputns 2001. - 63.lpp, il. izmantotā literatūra 55.lpp.
 • Б.Баумане,Мастера советского искусства, Советский художник 1986.- 63 стрaниц. использованная литература 17 ,46 ,52 ст.
 • Olūts/Rakstu krājums I, Daugavpils,'' Lāča izdevniecība'' 1943. - 247 lpp.,
 • Atmoda / K.Plenciniks, Daugavpils,'' Lāča izdevniecība'' 1943. - 110 lpp.
 • Ausmas zemē,  Lāča izdevniecība''  1944. - 189 lpp.
 • Skaistākā pasaka par lidošanu/ P.Supe, Alfrēda Ūdra apgāds, 1944. - 87 lpp.
 • Circeņu koris/ K.Spilva, Alfrēda Ūdra apgāds, 1943. - 125 lpp.
 • Zēns ar kaķi/K.Spilva, Rīgā, Valtera un Rapas grāmatu apgāds, 1939. - 103 lpp.
Latviešu Mākslas Muzejs 
 Maija iela 18, Rīga, LV - 1006
tālr.: +371 26002050 
e-pasts: raitislmm@inbox.lv

 .